Opslagstavler

I hallen i nr. 68 er opsat flere opslagstavler til brug for beboermeddelelser og andet informationsmateriale.

Bogbussen
Foran hovedindgangen ved nr. 68 holder bogbussen hver mandag fra kl. 13.10 - 13.45.

TV- og internet
TV-signaler og hybridnet til Margrethegården leveres af You See.

Antenneafgift opkræves sammen med huslejen.

Ønsker man at skifte fra grundpakke til fuld pakke, skal man selv kontakte You See på telefon 80 80 40 40.

Er der fejl på antennesignal, kan fejlmeldings-service kontaktes på telefon 80 80 40 50.

Ønsker man bredbånd, kan dette også leveres gennem TV-stikket. Kontakt da You See på telefon 80 80 40 40.

Affald, flasker og aviser
Til bortskaffelse af restaffald, madaffald, metalaffald, flasker og aviser skal de opstillede containere benyttes.

Disse er anbragt ved gavlen af nr. 68 samt på P-plads ved nr. 62.

Storskrald
Man kan låne en nøgle hos varmemesteren til containeren på P-pladsen. Containeren er til brug for husets beboere.
Ved udflytning henvises til Kara, hvis man har møbler, som skal kasseres.

Elevatorer
Elevatorerne har komplicerede installationer, og fejlagtig betjening eller misbrug vil bevirke, at disse sættes ud af drift. Beboerne bedes derfor medvirke til, at elevatoren betjenes rigtigt og kun af voksne.
Der er telefon i elevatoren. Tryk på alarm-knappen i 5 sekunder, og der ringes op til alarmcentralen.

Falck
Margrethegården har aftale med Falck i tilfælde af uheld (knuste ruder, vand- og/eller stormskade).
Samtidig er der nøgleservice, hvis nogen har låst sig selv ude af deres lejlighed. I det tilfælde kan hjælp opnås ved at ringe til Falck, som kommer med den nøgle, der passer til pågældende lejlighed. En vis ventetid må påregnes.

Brandsikring og branddøre
Der er placeret brandtæpper og ildslukkere på hver etage i nr. 68. Beboerne bedes gøre sig bekendt med, hvor udstyret er placeret, og hvordan det benyttes. 
Svingdøre på etagerne er branddøre, og skal som følge heraf holdes lukkede.
Alle beboere anbefales at installere røgalarm i boligen og løbende afprøve, om den virker. Husk at skifte batterier.

Forsikringsforhold
Margrethegården har en forsikring på bygninger og installationer, der bl.a. omfatter dækning ved eventuelle skader forårsaget af brand, kortslutning, storm eller pludseligt udstrømmende vand, svamp m.v. Forsikringen dækker skader på bygninger og installationer - også inde i lejlighederne.
Forsikringen dækker dog ikke beboernes inventar og indbo i de enkelte lejligheder, ligesom forsikringen heller ikke kan påregnes at dække, hvor en beboer optræder som skadevolder.
Det må derfor tilrådes, at beboerne selv tegner forsikringer, der dækker privat indbo og eventuelt glas og kumme.

Nøglesystem
Margrethegårdens låse og nøgler er et Ruko-system. Til hver lejlighed hører 3 stk. nøgler, som man personligt hæfter for. De 2 nøgler udleveres til den enkelte beboer, mens den sidste nøgle opbevares på Margrethegårdens kontor i et låst stålskab. Ekstra nøgler kan kun anskaffes via varmemesterkontoret.
Ved bortkomst af nøgler skal man selv bekoste ny nøgle samt omstilling af lås.

Nøglerne passer til lejligheden, til husets fælles faciliteter, samt til yderdøre og kælderdør.

Yderdøren låses
I nr. 68 låses alle yderdøre kl. 22. De åbnes igen kl. 6.00. Dette gælder dog ikke hovedindgangsdøren fra øst.
Ved sidstnævnte indgangsdør er etableret videoovervågning.

Vinduer

I 2020 er der kommet nye vinduer i alle boliger. Her finder du vejledningen i at vedligeholde disse vinduer - bl.a. smøreråd til greb og beslag.

Driftsforstyrrelser
Såfremt der udenfor normal arbejdstid sker alvorlige driftsforstyrrelser, såsom vandskader eller svigt i el-forsyningen, bedes man se vejledningen på opslagstavlen udenfor varmemesterens kontor eller i Hallen.
Læs punktet om sikringer inden der rekvireres hjælp til svigt i elforsyningen.

Det er vigtigt, at man henvender sig til varmemesteren i kontortiden, hvis man vil have udført arbejde, og gerne med en skriftlig anmodning.